obchodní podmínky od 1.1.2024

Prosím pečlivě přečtěte všeobecné obchodní podmínky společnosti UNIREVIZE ss.r.o. (dále jen Podmínky).


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost UNIREVIZE S.R.O., Budějovická 647, 373 11 Ledenice, IČ. 193 41 725, 

C 33211 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

je dodavatelem zboží a služeb zapsaných v obchodním rejstříku.

Kontaktní telefon: +420 731 948 888

Kontaktní email: info@unirevize.cz

Web: www.unirevize.cz

„dále jen dodavatel“ Vydává tyto všeobecné obchodní podmínky.

Pokud není písemnou smlouvou stanoveno jinak, platí pro uzavření smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) nebo jejich část, která není v písemné smlouvě specifikována.

Definice pojmů:


Revize24:

Jedná se o software-počítačový program dodavatele určeného pro správu revizí, kontrol, školení a jiných hlídaných dokumentů, označený jako „Revize24“. Software je webová aplikace rozdělená na administrátorskou a zákaznickou část, ovládaná pomocí vzdáleného přístupu přes síť internet pomocí internetových prohlížečů. Provozovatelem a držitelem autorských práv je dodavatel. Zákaznická část je pro zákazníka dostupná na webové adrese www.revize24.cz nebo případně na jiné adrese stanovené dodavatelem.


Dostupnost:

Jedná se o garanci dostupnosti Revize24 v čase. 


Software třetích stran:

Jedná se o jakýkoli počítačový program či aplikace, který není součástí Revize24. Jedná se zejména o operační systémy, internetové prohlížeče a další programové prostředky.


Kompatibilita:

Jedná se o schopnost dvou nebo více informačně technologických zařízení, především počítačů a různých software bez chyb spolupracovat a být ve shodě.Licence:

Jedná se o oprávnění i výkonu práva Revize24 užívat.


Administrativní činnost:

Jedná se o provádění administrativní činnosti dle požadavku zákazníka, zejména zakládání dokumentů do Revize24, opravy špatných zadání, zajištění různých sestav a výpisů nebo statistických dat atp. Nejedná se o úpravu a zásahy do zdrojového kódu ani úpravu jakýchkoli funkcí.


Faktura

Účetní doklad vystavený dodavatelem za účelem úhrady odměny zákazníkem.


Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou dodavatel při vynaložení náležité péče nemohl předvídat ani jí předejít. Jedná se zejména o:

 • Živelné události (zemětřesení, záplavy, vichřice atp.)

 • Události související s činností člověka (války, nepokoje, havárie, zamoření atp.)

 • Epidemie, karantény, krizová a další opatření ze strany orgánů veřejné moci

 • Obecně závazné akty státních a místních orgánů (zákony, nařízení, vyhlášky atp.)

 • Kybernetické útoky

 • Poruchy technických infrastruktur nutných k provozu Revize24 (výpadky dodávek elektrické energie, výpadky datových sítí včetně sítě internet atp.)


Data

Informace uložená v počítačových systémech 


Třetí osoba

Jakákoli jiná cizí osoba(právnická nebo fyzická) než dodavatel, zákazník nebo jejich zaměstnanci či spolupracovníci.


Zákaznický účet

Pro využívání Revize24 bude dodavatelem zřízen zákaznický účet pro zákazníka. Zákaznický účet je nezbytnou podmínkou pro přístup do Revize24 a jeho užívání.

Nabídka:

Doklad vystavený dodavatelem stanovující službu nebo zboží a jejich cenu pro zákazníka


Objednávka:

Nabídka dodavatele potvrzená zákazníkem nebo doklad obsahující požadované zboží nebo služby potvrzené zákazníkem a přijaté dodavatelem.


Zákazník

Právnická nebo fyzická osoba která využívá nebo má zájem využívat služby dodavatele a Revize24


Smlouva

Znamená dohodu o dodání zboží nebo poskytnutí Služeb mezi dodavatelem a zákazníkem. 


Smluvní vztah

Smluvní vztah může vzniknout uzavřením písemné smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem nebo postupem dle bodu “uzavření smluvního vztahu” obsaženém v těchto podmínkách.


Webové stránky dodavatele

Jedná se o webové stránky umístěné na doméně unirevize.cz a dostupné na adrese www.unirevize.cz


Hlídaný dokument

Dokument potvrzující splnění povinnosti dané zákonem, vyhláškou, normou nebo jiným právním předpisem u kterého je hlídaná platnost stanovená na určité časové období. Jedná se zejména o revizní zprávy, protokoly o kontrolách technických zařízení nebo dokumenty prokazující proškolení osob atp.


Ceník

Jedná se o platný ceník služeb dodavatele, který je na vyžádání poskytnut zákazníkovi.


Předplatné

Jedná se o úhradu za službu na určité stanovené období před tímto obdobím nebo jeho uplynutím.Služba:

Jedná se o službu dodavatele, zejména:

 • Zajištění revizí vyhrazených technických zařízení

 • Zajištění kontrol technických zařízení

 • Zajištění školení osob

 • Zajištění opravy zjištěných závad

 • pronájem Revize24

 • uložení hlídaných dokumentů zákazníka v Revize24

 • Administrativní činnost

 • technická podpora a školení k Revize24

 • implementace požadavků zákazníka a individuální úpravy Revize24

 • dodání zboží

Uzavření  smluvního vztahu:

Pokud není mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena písemná smlouva, je smluvní vztah považován za uzavřený:

 • Potvrzením nabídky dodavatele zákazníkem

 • Potvrzením objednávky zákazníka dodavatelem

Objednávka i nabídka může mít formu 

 • předaného dokumentu v listinné podobě

 • elektronické zprávy, např. email

 • žádosti zaslané z Revize24

 • zprávy z kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách dodavatele 

Potvrzení může mít formu 

 • podpisu objednávky nebo nabídky v listinné podobě

 • potvrzující odpovědí na elektronickou zprávu

 • potvrzující odpovědí na žádost zaslanou z Revize24

 • potvrzující odpovědí na zprávu z kontaktního formuláře z webových stránek dodavatele


Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku pokud jsou požadavky zákazníka nerealizovatelné např. z technických důvodů, požadovaných termínů, kapacitních důvodů, pokud se jedná o obecně nesplnitelný požadavek atp.


Předmětem smluvního vztahu je zejména dodání služby  zákazníkovi od dodavatele.

Trvání a ukončení smluvního vztahu:

Smluvní vztah je považován za uzavřený od data poslední akceptované skutečnosti dle bodu “uzavření smluvního vztahu”.

Smluvní vztah je považován za ukončený: 

 • dodáním služby zákazníkovi

 • výpovědí uzavřené písemné smlouvy

Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit uzavřený smluvní vztah v případě, že jakákoliv faktura bude více jak 90 kalendářních dnů po splatnosti.

V případě ukončení smluvního vztahu může dodavatel veškerá uložená data a informace z Revize24 nenávratně odstranit.Užívání Revize24, uložení hlídaných dokumentů:

Všeobecné podmínky užívání Revize24 jsou upraveny v samostatném dokumentu vpu-revize24.pdf, který je dostupný ke stažení na webových stránkách dodavatele. Užíváním Revize24 zákazník potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

Hlídané dokumenty zajištěné dodavatelem jsou pro zákazníka uloženy v Revize24 bezplatně po dobu jejich platnosti. Uložení jiných dokumentů zákazníka může být zpoplatněno dle ceníku.

Jiné hlídané dokumenty, které nejsou zajištěné dodavatelem a které jsou uložené v Revize24 dle požadavku zákazníka, jsou uloženy po dobu platnosti uzavřeného smluvního vztahu nebo do vyčerpání předplatného uhrazeného zákazníkem.

Předáním hlídaných dokumentů zajištěných dodavatelem je bráno jejich uložení do Revize24, kde k nim má zákazník přístup a jsou k dispozici ke stažení. Pokud zákazník požaduje jinou formu doručení (např. zaslání na email, dopisem atp.), může být doručení zpoplatněno dle ceníku.

Zákazník bere na vědomí, že využití Revize24 jej nezprošťuje z odpovědnosti a povinnosti zajišťování revizí, kontrol, školení nebo jiných následků vyplývajících z uložených hlídaných dokumentů. 


Převzetí hlídaných dokumentů:

Pokud hlídaný dokument vyžaduje převzetí, může zákazník využít tlačítko “převzít” v Revize24.

Hlídaný dokument je považován za převzatý po uplynutí lhůty 30 ti kalendářních dnů od uložení v Revize24, pokud v této lhůtě zákazník nepodá reklamaci.  V případě podané reklamace počíná lhůta běžet ode dne uložení náhradního dokumentu po vyřízení reklamace. 

Pokud bude reklamace shledána jako neoprávněná, nemá toto na lhůtu vliv a je brán datum prvního uložení hlídaného dokumentu do Revize24.

Cenové a platební podmínky:

Pokud není písemnou smlouvou nebo uzavřeným smluvním vztahem s dodavatelem stanoveno jinak, platí cenové podmínky dle ceníku dodavatele. 

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceník, maximálně však 1x za kalendářní rok. 

Na veškeré dodané služby vystaví dodavatel zákazníkovi fakturu, doba splatnosti faktury je čtrnáct (14) dnů ode dne jejího doručení. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů nebo den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

Faktura bude vystavena elektronicky ve formátu .pdf

Doručení faktury bude prostřednictvím e-mailové zprávy s přílohou.

Dodavatel a zákazník si mohou dohodnout i jinou formu doručování faktur.

Zákazník poskytne dodavateli pravdivé a úplné informace o své osobě, které budou použity pro potřeby vystavených faktur.

Pokud je služba zpoplatněna formou předplatného, jsou veškeré uhrazené prostředky nevratné bez ohledu na termín ukončení smluvního vztahu.

Dodavatel a zákazník si mohou stanovit individuální ceny dle předchozí dohody.

Zákazník hradí dodavateli veškeré vynaložené náklady i v případě:

 • pokud bude ze strany zákazníka ukončen smluvní vztah před dokončením služby 

 • pokud bude znemožněno dodavateli ze strany zákazníka dodání služby

 • zákazník neposkytne dodavateli nutnou součinnost pro dokončení službyCenový rozptyl nabídky a objednávky

Dodavatel si vyhrazuje možnost odchýlení od ceny uvedené v nabídce nebo objednávce o 15%, kdy toto nebude bráno jako porušení objednávky nebo nabídky.

Zákazník dále bere na vědomí, že celková cena uvedená v nabídce nebo objednávce se může při konečném vyúčtování lišit a to zejména z důvodu:

 • pokud v průběhu smluvního vztahu změní zákazník své požadavky

 • pokud se v průběhu smluvního vztahu objeví překážky nebo skutečnosti, které dodavatel před uzavřením smluvního vztahu nemohl předpokládat 

 • pokud se v průběhu smluvního vztahu objeví překážky nebo skutečnosti, které zákazník dodavateli zamlčel neho ho s nimi neseznámil

 • pokud zákazník nezajistí potřebnou součinnost a tím dojde k navýšení nákladů dodavatele, například na dopravu nebo prostoj


Termín dodání

Termíny dodání služby jsou vždy stanoveny individuálně v nabídce nebo objednávce nebo předchozí dohodou mezi zákazníkem a dodavatelem.

Zákazník bere na vědomí, že může dojít k posunutí dohodnutých a stanovených termínů v případě zásahu síly vyšší moci, kdy toto posunutí nelze považovat za vadné dodání služby.Reklamace a odpovědnost za vady:

Dodavatel odpovídá za bezvadné dodání služby.

Reklamaci zákazník zašle dodavateli dle pravidel stanovených v bodu “zadávání požadavků zákazníka”. Za datum nahlášení je brán datum doručení dodavateli.

Pokud se některá reklamace ukáže být neoprávněnou, můžou být zákazníkovi zpoplatněny náklady spojené s ověřením reklamace dle ceníku dodavatele. Na to bude zákazníkovi vystavena faktura.

V případě vadného dodání může zákazník požadovat přiměřenou slevu. 

Zákazník může požadovat slevu i v plné výši konečného vyúčtování, pokud je dodaná služba závadná natolik, že se stává pro zákazníka nepoužitelnou.

Zákazník bere na vědomí, že závady zjištěné na jeho zařízeních v rámci dodání služby(zejména při revizi nebo kontrole) nelze považovat za vadné dodání ze strany dodavatele.Zadávání požadavků zákazníka:

Pro zadávání požadavků využije zákazník jako první způsob zaslání žádosti pomocí kontaktního formuláře vyvolaného tlačítkem „Poslat dotaz“ v zákaznické části Revize24. 

V případě nedostupnosti nebo nemožnosti zadání přes Revize24 se použije kontaktní emailová adresa nebo telefonní číslo dodavatele. 

Požadavek zákazníka může být zpoplatněn dle ceníku, pokud se týká služby sjednané mezi dodavatelem a zákazníkem.Ochrana informací:

Veškeré informace, které si dodavatel a zákazník sdělil v rámci uzavírání a plnění smluvního vztahu  tvořící jeho obsah a Informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jeho plnění, zůstanou dle jejich vůle utajeny a nebudou předávány jakékoliv třetí osobě. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu neomezeně.

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy: 

 • kdy mají Strany této Smlouvy opačnou povinnost stanovenou zákonem.

 • Informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti

 • Informace se stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Práva a povinnosti smluvních stran:

Zákazník je povinen zajistit v dodavateli plnou součinnost. Jedná se zejména o zajištění přístupů,  bezpečných pracovních podmínek, součinnost kontaktních a odpovědných osob atp.

Dodavatel i zákazník jsou si povinni neprodleně vzájemně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou způsobit jakoukoli škodu na majetku nebo újmu na zdraví.,

Dodavatel si vyhrazuje právo využívat pro dodání služeb subdodavatele (fyzické i právnické osoby).Závěrečná ustanovení:

Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy a zákony České republiky.

Dodavatel nenese odpovědnost za propadlé termíny ani jakoukoli způsobenou škodu ani za správnost ukládaných dat. Zajišťovat kontroly, revize a školení nebo technická a jiná zařízení v provozuschopném a bezvadném stavu je vždy odpovědnost jejich majitele, provozovatele nebo odpovědné osoby.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení těchto podmínek, či k jejich části podle Občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení těchto podmínek či jejich část je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání těchto podmínek a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání.

V případě vzniku sporu na základě těchto podmínek bude vždy aplikováno právo České republiky. Příslušným soudem k projednání sporu bude okresní nebo krajský soud v Českých Budějovicích.

Podmínky jsou platné do jejich změny nebo zrušení dodavatelem. V případě změny bude vydán nahrazující dokument.