Podmínky použití aplikace revize24 od 1.1.2024

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití aplikace revize24 (dále jen Podmínky).


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost UNIREVIZE S.R.O., Budějovická 647, 373 11 Ledenice, IČ. 193 41 725, 

C 33211 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní telefon: +420 731 948 888

Kontaktní email: info@unirevize.cz

„dále jen dodavatel“ Vydává tyto všeobecné podmínky pro užívání Revize24, dále jen “podmínky”.

Dodavatel je provozovatelem a držitelem autorských práv níže specifikovaného software Revize24.

Revize24 je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. 

Pokud není písemnou smlouvou mezi dodavatelem a zákazníkem stanoveno jinak, platí tyto všeobecné podmínky užívání Revize24 (dále jen „podmínky“) nebo jejich část, která není v písemné smlouvě specifikována.


Definice pojmů:


Revize24:

Jedná se o software-počítačový program dodavatele určeného pro správu revizí, kontrol, školení a jiných hlídaných dokumentů, označený jako „Revize24“. Software je webová aplikace rozdělená na administrátorskou a zákaznickou část, ovládaná pomocí vzdáleného přístupu přes síť internet pomocí internetových prohlížečů. Provozovatelem a držitelem autorských práv je dodavatel. Zákaznická část je pro zákazníka dostupná na webové adrese www.revize24.cz nebo případně na jiné adrese stanovené dodavatelem.


Dostupnost:

Jedná se o garanci dostupnosti Revize24 v čase. 


Software třetích stran:

Jedná se o jakýkoli počítačový program či aplikace, který není součástí Revize24. Jedná se zejména o operační systémy, internetové prohlížeče a další programové prostředky.


Kompatibilita:

Jedná se o schopnost dvou nebo více informačně technologických zařízení, především počítačů a různých software bez chyb spolupracovat a být ve shodě.


Licence:

Jedná se o oprávnění i výkonu práva Revize24 užívat.


Administrativní činnost:

Jedná se o provádění administrativní činnosti dle požadavku zákazníka, zejména zakládání dokumentů do Revize24, opravy špatných zadání, zajištění různých sestav a výpisů nebo statistických dat atp. Nejedná se o úpravu a zásahy do zdrojového kódu ani úpravu jakýchkoli funkcí.


Faktura

Účetní doklad vystavený dodavatelem za účelem úhrady odměny zákazníkem.


Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou dodavatel při vynaložení náležité péče nemohl předvídat ani jí předejít. Jedná se zejména o:

 • Živelné události (zemětřesení, záplavy, vichřice atp.)

 • Události související s činností člověka (války, nepokoje, havárie, zamoření atp.)

 • Epidemie, karantény, krizová a další opatření ze strany orgánů veřejné moci

 • Obecně závazné akty státních a místních orgánů (zákony, nařízení, vyhlášky atp.)

 • Kybernetické útoky

 • Poruchy technických infrastruktur nutných k provozu Revize24 (výpadky dodávek elektrické energie, výpadky datových sítí včetně sítě internet atp.)


Data

Informace uložená v počítačových systémech 


Třetí osoba

Jakákoli jiná cizí osoba(právnická nebo fyzická) než dodavatel, zákazník nebo jejich zaměstnanci či spolupracovníci.


Zákaznický účet

Pro využívání Revize24 bude dodavatelem zřízen zákaznický účet pro zákazníka. Zákaznický účet je nezbytnou podmínkou pro přístup do Revize24 a jeho užívání.

Nabídka:

Doklad vystavený dodavatelem stanovující službu nebo zboží a jejich cenu pro zákazníka


Objednávka:

Nabídka dodavatele potvrzená zákazníkem nebo doklad obsahující požadované zboží nebo služby potvrzené zákazníkem a přijaté dodavatelem.


Zákazník

Právnická nebo fyzická osoba která využívá nebo má zájem využívat služby dodavatele a Revize24


Smlouva

Znamená dohodu o dodání zboží nebo poskytnutí Služeb mezi dodavatelem a zákazníkem. 


Smluvní vztah

Smluvní vztah může vzniknout uzavřením písemné smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem, potvrzením objednávky zákazníka dodavatelem nebo potvrzením nabídky dodavatele zákazníkem.


Webové stránky dodavatele

Jedná se o webové stránky umístěné na doméně unirevize.cz a dostupné na adrese www.unirevize.cz


Hlídaný dokument

Dokument potvrzující splnění povinnosti dané zákonem, vyhláškou, normou nebo jiným právním předpisem u kterého je hlídaná platnost stanovená na určité časové období. Jedná se zejména o revizní zprávy, protokoly o kontrolách technických zařízení nebo dokumenty prokazující proškolení osob atp.


Ceník

Jedná se o platný základní ceník služeb dodavatele, který je na vyžádání poskytnut zákazníkovi,  označený Unirevize s.r.o. – základní ceník.


Předplatné

Jedná se o úhradu za službu na určité stanovené období před tímto obdobím nebo jeho uplynutím.

 


Užívání Revize24 a licence:

Pokud má zákazník v rámci uzavřeného smluvního vztahu s dodavatelem umožněno užívání Revize24, je mu tím poskytnuta licence k jeho využívání za následujících podmínek:

 • Licence je poskytována po dobu trvání smluvního vztahu

 • Licence je vždy poskytována jako NEVÝHRADNÍ.

 • Licence je omezena na území České republiky

 • Licence je poskytnuta jako bezúplatná

 • Licenci není možné podstoupit ani udělit podlicenci. Zákazník nesmí licenci poskytovat jakýmkoli způsobem dalším osobám (fyzickým i právnickým).

Předmětem licence není oprávnění užívat grafické a jiné prvky Revize24, rozšiřovat je nebo upravovat, poskytovat veřejnosti nebo vytvářet odvozená díla.

Předmětem licence není oprávnění vytvářet kopie Revize24 nebo vytvářet odvozená díla.

Zákazníkovi nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami dodavatele.Dostupnost:

Minimální dostupnost Revize24 je stanovena na 95% za kalendářní měsíc. 

Do stanovené dostupnosti se nezapočítává:

 • Nedostupnost způsobená silou vyšší moci.  

 • Nedostupnost nebo špatná kvalita služby připojení k síti internet využívaného zákazníkem

 • Nedostupnost Revize24 z důvodu implementace a testování úprav dle požadavků zákazníka

 • Nedostupnost Revize24 z důvodu nutné aktualizace a úprav nutných k zajištění bezpečnosti dat a správné funkce

 • Špatná funkce nebo kompatibilita použitých prostředků zákazníka nebo software třetích stran


Zákaznický účet

Dodavatel vytvoří zákaznický účet v Revize24 dle poskytnutých informací od zákazníka.

Dodavatel vytvoří přístup do Revize24 zákazníkem specifikovaným osobám.

Zákazník poskytne dodavateli pravdivé a úplné informace o své osobě, zastupujících a dalších osobách, organizační struktury a případně dalších údajů nutných pro vytvoření zákaznického účtu.

Úpravy zákaznického účtu a přístupu osob je administrativní činností dodavatele a může být zpoplatněn dle ceníku dodavatele.

Zákaznický účet se zpravidla skládá z:

Zákazník je povinen předávat dodavateli pravdivé a úplné informace, nakládání s informacemi je upraveno v dokumentu „Unirevize s.r.o. - GDPR“


Cenové a platební podmínky:

Užívání Revize24 je buď bezplatné nebo zpoplatněné dle uzavřeného smluvního vztahu a dohodnutých cen za služby nebo ceníku.

Pokud není písemnou smlouvou nebo uzavřeným smluvním vztahem s dodavatelem stanoveno jinak, platí cenové podmínky dle ceníku dodavatele. 

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceník, maximálně však 1x za kalendářní rok. 

Na veškeré dodané služby vystaví dodavatel zákazníkovi fakturu, doba splatnosti faktury je čtrnáct (14) dnů ode dne jejího doručení. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů nebo den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

Faktura bude vystavena elektronicky ve formátu .pdf

Doručení faktury bude prostřednictvím e-mailové zprávy s přílohou.

Dodavatel a zákazník si mohou dohodnout i jinou formu doručování faktur.

Zákazník poskytne dodavateli pravdivé a úplné informace o své osobě, které budou použity pro potřeby vystavených faktur.

Pokud je zákazníkovi užívání Revize24 zpoplatněné formou předplatného, jsou veškeré uhrazené prostředky nevratné bez ohledu na termín ukončení smluvního vztahu.

Dodavatel a zákazník si mohou stanovit individuální ceny dle předchozí dohody.


Zadávání požadavků zákazníka:

Pro zadávání požadavků využije zákazník jako první způsob zaslání žádosti pomocí kontaktního formuláře vyvolaného tlačítkem „Poslat dotaz“ v zákaznické části Revize24. 

V případě nedostupnosti nebo nemožnosti zadání přes Revize24 se použije kontaktní emailová adresa nebo telefonní číslo dodavatele. 

Požadavek zákazníka může být zpoplatněn dle ceníku, pokud se týká služby sjednané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Uložená data

Jedná se o uložení hlídaných dokumentů v Revize24 a dalších údajů a dat zákazníka.

Zakládání hlídaných dokumentů a dalších údajů a dat zákazníka dodavatelem je administrativní činností dodavatele a může být zpoplatněna dle ceníku dodavatele.

Všechna data, která do Revize24 zákazník uloží, jsou pouze jeho a má k nim všechna práva a odpovědnost za jejich obsah.

Dodavatel se zavazuje, že uložená data zákazníka nebude jakkoli využívat pro vlastní potřeby, sdělovat je třetím osobám ani s nimi jakkoli disponovat.

Dodavatel neručí za správnost a platnost uložených dat zákazníka v Revize24. Je vždy věcí a odpovědností zákazníka, jaká data do Revize24 ukládá. Není rozhodující, zda data do Revize24 uloží přímo zákazník nebo v rámci administrativní činnosti dodavatel.

Dodavatel je oprávněn omezit přístup k Revize24 a uloženým datům v případě, že jakákoliv faktura vystavená zákazníkovi bude více jak 14 kalendářních dnů po splatnosti a obnovit jej až v po jejím uhrazení. Za toto omezení nemůže zákazník požadovat jakoukoli kompenzaci.

Dodavatel je oprávněn omezit nebo ukončit přístup do Revize24 a nenávratně odstranit veškerá uložená data a vytvořený účet zákazníka v případě:

 • zjištění pokusu o reverzní inženýrství nebo pokusu o zásah do zdrojových kódů ze strany zákazníka

 • pokud zákazník používá Revize24 v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů

 • jakákoliv faktura vystavená dodavatelem zákazníkovi bude více jak 90 kalendářních dnů po splatnosti

 • dojde k zániku smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem na základě kterého byl vytvořen zákaznický účet a umožnění užívání Revize24

 • zákazník se stane nekontaktním

 • zákazník bude v úpadku, insolvenci nebo je na něj vyhlášen konkurz 

Zákazník nemá nárok na jakoukoli náhradu nebo kompenzaci v souvislosti se zrušením zákaznického účtu smazáním uložených dat.


Reklamace a odpovědnost za vady:

Dodavatel odpovídá za bezvadnou funkci Revize24 a za poskytnutou licenci.

Pokud bude porušena dostupnost pod stanovenou mez, může zákazník požadovat přiměřenou slevu. Sleva bude určena poměrem počtu hodin nedostupnosti nebo špatné funkce Revize24 vůči uhrazené platbě za využívání Revize24 za dané období. Sleva bude poskytnuta na základě reklamace podané zákazníkem.

Reklamaci zákazník zašle dle pravidel stanovených v bodu zadávání požadavků zákazníka. Za datum nahlášení je považován datum doručení dodavateli.

Dodavatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Revize24, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny zákazníkem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejména za vady či škody způsobené nesprávným užíváním nebo užíváním v rozporu s pokyny dodavatele, neodborným zásahem do Revize24, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením datové sítě zákazníka nebo jeho zařízení(zejména tabletů, počítačů, chytrých telefonů atp..), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí software třetích stran instalovaných v zařízení zákazníka nebo zásahem síly vyšší moci. 

Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky a nemají vliv na užívání Revize24, se za vadu nepovažují.

Pokud se některá reklamace ukáže být neoprávněnou, můžou být zákazníkovi zpoplatněny náklady spojené s ověřením reklamace dle ceníku dodavatele. Na to bude zákazníkovi vystavena faktura.Závěrečná ustanovení:

Zákazník bere na vědomí, že využití Revize24 jej nezprošťuje z odpovědnosti a povinnosti zajišťování revizí, kontrol, školení nebo jiných následků vyplývajících z uložených hlídaných dokumentů. 

Dodavatel nenese odpovědnost za propadlé termíny ani jakoukoli způsobenou škodu ani za správnost ukládaných dat. Zajišťovat kontroly, revize a školení nebo technická a jiná zařízení v provozuschopném a bezvadném stavu je vždy odpovědnost jejich majitele, provozovatele nebo odpovědné osoby.

Zákazník je povinen nahlásit dodavateli jakékoli změny vztahující se k jeho osobě, jako je např. změna vlastnických struktur, oprávnění jednotlivých zástupců, adresy sídla a dalších údajů.

Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy a zákony České republiky.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení těchto podmínek, či k jejich části podle Občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení těchto podmínek či jejich část je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání těchto podmínek a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání. 

V případě vzniku sporu na základě těchto podmínek bude vždy aplikováno právo České republiky. Příslušným soudem k projednání sporu bude okresní nebo krajský soud v Českých Budějovicích.

Podmínky jsou platné do jejich změny nebo zrušení dodavatelem. V případě změny bude vydán nahrazující dokument.


Platnost a účinnost podmínek od:


Za dodavatele: 1.3.2024Mgr. Jan Šítal